Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

EIA přeložky silnice II/240 (D7-D8)

EIA - vliv na životní prostředí (aktuální stav posuzování můžete sledovat ZDE)

7. 1. 2020 Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal souhlasné stanovisko k realizaci "Přeložky silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8) v rámci šetření vlivu této stavby na životní prostředí EIA. Jedná se navrhovanou tříproudovou silnicí ve vzdálenosti cca 200 m od obydlené zástavby (Kamýk) včetně výstavby mimoúrovňové křižovatky dálníčního typu,  Detaily naleznete ZDE nebo ZDE.

5. 8. 2019 bylo zveřejněno Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci  EIA "Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.I, které vzniklo díky podnětu zastupitelů za spolek Kamýk.

30. 7. 2019 Záznam z veřejného projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů naleznete youtube kanále Spolku Kamýk.

21. 5. 2019 Do 10. 6. 2019 je možno osobně na podatelně nebo písemně na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 podat připomínku k DOKUMENTACI DOPLNĚNÉ podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění „PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101 “.  Vzor připomínky naleznete ZDEmožné připomínky ZDE.

14. 5 2019 z doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí EIA PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) vyplývá:

I. Vliv na životní prostředí a zdraví občanů v obci

Obydlené části obce Velké Přílepy jsou ze všech obcí po trase přeložky nejblíže přeložce a to ve vzdálenosti 210 m. Jsou zde největší negativní dopady na životní prostředí a zdraví občanů (tabulka 42 na str. 148 Dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

II. Hustota dopravy v obci

Ve většině obcí po trase přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k výraznému snížení hustoty dopravy. V obci Velké Přílepy v severo-jižním směru (ul. Pražská) hustota dopravy poklesne o 20 % a ve východo-západním směru (ul. Kladenská, ul. Roztocká) hustota dopravy vzroste o 13 – 15 %. Celkové snížení hustoty dopravy v centru obce tedy bude činit 5 - 7 % (str. 58 doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

III. Kvalita ovzduší – emise

Výstavbou přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k snížení emisí v centru obce Velké Přílepy ale zároveň k zvýšení emisí na jejím okraji v blízkosti nově vybudované přeložky. Pokud se oba vlivy sečtou v konečném efektu v obci Velké Přílepy dojde ve srovnání se stavem bez přeložky k navýšení emisí Oxidů dusíku o 16,8 tuny/rok, navýšení emisí  Benzenu o 0,2 tuny/rok, navýšení emisí  polétavého prachu PM10 o 34, 5 tuny/rok, navýšení emisí polétavého prachu PM2,5 o 9,1 tuny za rok (Tabulka 1 a Tabulka 3 z  PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) – ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101, ROZPTYLOVÁ STUDIE). Závěrečné hodnocení Rozptylové studie kromě jiného konstatuje:

 • že dojde k zvýšení koncentrací  škodlivých látek
 • že bude docházet k překročení zdravotních limitů - u denních koncentrací polétavého prachu PM10 se v okolí záměru mohou vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 35 případech za rok, stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM2,5, u kterých se však již ve výchozím stavu očekává výskyt hodnot těsně pod hranicí imisního limitu.

IV. Hluk

Pří výstavbě přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B bylo spočítáno (viz PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101 AKUSTICKÁ STUDIE str. 58 a dále), že:

 • pro výpočtový bod na ulici Pražské v centru obce Velké Přílepy dojde k snížení hluku o 1,6 dB v denní dobu a o 1,7 dB v noční dobu,
 • v lokalitách obce Velkých Přílepech  poblíž přeložky v části Kamýk se hluk oproti stávajícímu stavu navýší cca 10 - 13 dB

Hygienické limity hluku jsou 60 dB v době denní a 50 dB v době noční. V dokumentaci EIA doporučované variantě B na kraji obydlené zástavby lokality Kamýk (výpočtové body 35-41), bylo vypočteno, že akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce pro časový horizont 2040 bez severní části pražského okruhu budou až 56,2 dB v denní a do 48,1 dB v noční dobu, což je pouze 4 dB nebo 2 dB pod zdraví škodlivou hranicí (str. 187 – 190 Dokumentace PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101).

Dle měření hluku, které bylo provedeno Letištěm Praha v roce 2017 v obci Velké Přílepy, viz protokol č. 0617-120A17-LKPR18, je hluk od letecké dopravy v obci v denní dobu 48,7 dB a v noční dobu 39.8 dB. Kumulativní účinek hluku z letecké dopravy a automobilové dopravy v obci Velké Přílepy ve studii EIA nebyl posouzen.

V. Sociální a ekonomické vlivy - nová průmyslová výstavba podél přeložky

Studie kromě jiného konstatuje, že prostředí PŘELOŽKY SILNICE II/240 (D7 – D8) podpoří v bezprostředním okolí rozvoj dalších průmyslových a skladových investic (str. 163 doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

VI. Zábor půdy

Pří výstavbě přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k největšímu záboru půdního fondu a to nejkvalitnější půdy I. třídy = nejvyšší ochrana (str. 225 a dále Dokumentace PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101).

6. 5. 2019 na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 je zveřejněna již třetí varianta dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8). Ve studii je opět doporučena ke stavbě varianta B vedení přeložky v těsné blízkosti obydlené zástavby obce velké Přílepy. Běží 30 denní lhůta (do 10. 6. 2019) pro zaslání písemného vyjádření a připomínek občanů, spolků a obcí k dokumentaci na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

20. 9. 2018 - díky připomínkám občanů a spolků byla dokumentace k šetření vlivu na životní prostředí (EIA) stavby PŘELOŽKA SILNICE II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) vrácena k doplnění, detail naleznete ZDE. Kromě důvodů ohrožení životního prostředí a zemědělského půdního fondu v okolí naší obce je zde uveden i důvod, že se má v novém řízení řádně zdůvodnit, proč není posuzována varinata C, která je vedena mimo katastr obce Velké Přílepy a kterou se od roku 2015 snažíme prosadit.

16.5. 2018 v systému EIA byla publikována nová dokumentace k šetření vlivu na životní prostředí stavby PŘELOŽKA SILNICE II/240 (spojnice dálnic D7 – D8). V doprovodeném dopise je uvedeno, že každý do 21. 6. 2018 může zaslat písemné připomínky k závěrům dokumentace EIA na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. 

Z nové dokumentace EIA opět z důvodů ekonomické a technické náročnosti byla vyřazena z posuzování varianta C, kterou jsme prosazovali. V závěru dokumentace je k realizaci doporučována varianta B.  Konkrétně v okolí obce by  trasa vypadala takto. Pokud bude varianta B zrealizována, pro obyvatele obce Velké Přílepy z dokumentace EIA kromě jiného vyplývá:

 • Přeložka půjde v těsné blízkosti obydlené části obce (210 m)tabulka 46 ze strany 140 dokumentace EIA.
 • Doprava bude směřována deltovitou mimoúrovňovou křižovatkou (ilustrační obrázek křižovatky tohoto typu ZDE) na přeložce silnice III/00710 mezi Lichocevsí a V. Přílepy do ulice Kladenské a dále do obce, viz tabulka 6 ze strany 37 dokumentace EIA.
 • Ve všech obcích dojde k výraznému zklidnění dopravy, jen v obci Velké Přílepy toto zklidnění nebude tak významné viz Graf 2 ze strany 55 dokumentace EIA. Dokonce v některých částech obce hustota dopravy naroste. V ulici Pražské se předpokládá snížení dopravy cca o 20 % a v ulici Kladenské nárůst o 13 % a v ulici Roztocké nárůst o 15 % viz strana 56 dokumentace EIA a Graf 3 ze strany 57 dokumentace EIA.
 • Produkce emisí z automobilové dopravy v roce 2024 vzroste oproti situaci, kdyby přeložka byla zrealizována mimo katastr obce Velké Přílepy následovně: emise Oxidy dusíku narostou o 7, 5 tuny za rok, emise Benzenu narostou o 0,1 tuny za rok, emise suspendovaných částic PM10 narostou o 12,4 tuny za rok, emise suspendovaných částic PM2,5 narostou o 3,2 tuny za rok a emise benzo(a)pyrenu narostou o 193,2 gramu za rok viz Tab. 14 až Tab. 21 ze strany 60 až 63 dokumentace EIA.
 • Hladina hluku ze stavebních strojů v období výstavby se pohybuje ve vzdálenosti 10 m v rozmezí 67 až 80 dB (hygienický limit je uváděn 65 dB) viz Tab. 28 ze strany 71 dokumentace EIA, přičemž nejbližší obytné domy jsou vzdáleny 210 m.
 • V roce 2024 v denní době v důsledku provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8)  v Kamýku a severozápadní části obce Velké Přílepy se hluková zátěž zvýší na 35 až 45 dB viz Výkres 057 akustické studie,  v noční době se hluková zátěž zvýší na 25 až 35 dB viz Výkres 058 hlukové studie. V některých místech jako je Statenická 213, Kladenská 83, Halasova 714 je v denní době uváděno navýšení, až na 55 dB viz tabulka 16 akustické studie. Hygienické limity pro den 60 dB a noc 50 dB v důsledku hlukového příspěvku z dopravy nebudou těsně překročeny, ale co když se přidá hluk ze startujících letadel z letiště v naměřené hodnotě 48,7 dB d denní době a  39,8 dB v noční době, hlukový příspěvek z provozu na ulici Pražská či jiné zdroje?
 • Při výpočtu hlukového zatížení se navíc počítalo s tím, že u obce Velké Přílepy budou vybudovány protihlukové stěny nebo val o délce 400 m a výšce 4 m nad stávajícím horizontem???
 • Z důvodů zvýšení koncentrace suspendovaných částic  PM10  a PM2,5 z provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) lze očekávat výskyt zvýšeného zdravotního rizika v okolí navrhované přeložky viz tabulka 5 příloha VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA strana 17. Z uvedené tabulky vyplývá, že dojde k nárůstu Prevalence bronchitidy u dětí 6-12 let, Incidence chronické bronchitidy u dospělých (>18 let), Úmrtnosti u dospělých > 30 let, Hospitalizace s kardiovaskulárními chorobami, Dnů s omezenou aktivitou, Dnů pracovní neschopnosti,   
 • V důsledku zvýšení hluku z provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) dojde v okolí navrhované přeložky k nárustu míry obtěžování a rušení při spánku obyvatel. Ve denní době o cca 17 v noční době o cca 11 obyvatel ve vzorku 1 000 obyvatel viz tabulka 26 příloha VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA strana 41, .
 • Při kumulaci hluku z provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) a letecké dopravy dochází k nárůstu počtu obtěžovaných  obyvatel  ve vzorku 160 ve dne o cca 21 – 27 nových případů a v noci o cca 9 – 12 nových případů viz tabulka 30 příloha VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA strana 45.
 • V důsledku provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) v některých mistech jako je Statenická 213, Kladenská 83, Halasova 714 je v denní době uváděno navýšení hluku až na 55 dB viz tabulka 16 akustické studie. Z tohoto důvodu zde může dojít k negativním dopadům na zdraví obyvatel, které popisuje tabulka 24 na straně 38 přílohy VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA.
 • V dokumentaci EIA není posuzováno, jaký vliv bude mít stavba přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) a následný provoz dopravy na spodní vody. Vzhledem k tomu, že přeložka bude u obce Velké Přílepy vedena ve vzdálenosti 210 m od obytné zástavby a vzhledem k tomu, že první vodní vrstva je cca 2,5 m pod povrchem a pro trasu je uvažován zářez v hloubce 4 m, může dojít v rámci výstavby k narušení rovnováhy spodních vod = studní občanů, nebo ke kontaminaci spodních vod, které obyvatelé využívají, jak v rámci stavby, tak v rámci provozu, v důsledku úniku ropných produktů a zimního zasolování vozovky.

4. 5. 2018  nové projednávání vlivu koridoru přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) na životní prostředí EIA, po odebrání pravomocí EIA Středočeskému kraji v prosinci 2017 z důvodu podané námitky systémové podjatosti, bylo zahájeno magistrátem hl.m. Prahy pod číslem PHA1073. Veškeré informace naleznete v Informačním systému EIA.

23. 12. 2017 Ministerstvo životního prostředí vydalo usnesení, kterým se další projednávání vlivu na životní prostředí EIA  přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) odebírá Odboru životního prostředí Středočeského kraje a přiděluje se Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí.

7. 11. 2017 díky připomínkám občanů a institucí k dokumentaci "Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8)"  a snad a i díky výsledku referenda Středočeský krajský úřad rozhodl o vrácení dokumentace EIA k dopracování  a především rozhodl i o tom, že se bude v dokumentaci EIA posuzovat i trasa C vedoucí souběžně s železniční tratí v dostatečné vzdálenosti od obce Velké PřílepyPevně věříme, že zastupitelé obce již nebudou říkat, že o žádné trase C neví a hlavně, že ji na základě výsledků referenda budou prosazovat při jednání se Středočeským krajem, jak slíbili v článku v Přílepském zpravodaji 4/2017 - citace z článku "Další jednání se Středočeským krajem bude vedeno v duchu výsledku místního referenda, jenž je pro obec závazný. 

22. 8. 2017 na webových stránkách obce bylo publikováno vyjádření obce k dokumentaci vlivů záměru "Přeložka silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8)“ na životní prostředí v obci (šetření EIA). Snad i díky našim aktivitám obec požaduje zrušení mimoúrovňové křižovatky dálničního typu u obce, která se měla napojit na ulici Kladenská, a její posunutí jinamBohužel obec stále souhlasí s vedením přeložky na katastru obce v těsné blízkosti obytné zástavby!!!.

20. 8. 2017 děkujeme všem občanům, teří předali své  připomínky k dokumentaci vlivů záměru "Přeložka silnice II/240 (D7-D8) na životní prostředí, takzv. EIA na odbor životního prostředí Středočeského kraje.

20. 7. 2017 byla na úřední desce Středočeského kraje zveřejněna dokumentace vlivů záměru "Přeložka silnice II/240 (D7-D8) na životní prostředí, takzv. EIA.

Celou dokumentaci naleznete v systému EIA ZDE.

Z dokumentace vyplývá, že náš požadavek na odsunutí přeložky dálnic D7-D8 mimo katastr obce Velké Přílepy nebo alespoň na okraj katastru vyjádřený v předchozí petici, viz níže, nebyl akceptován. V dokumentaci jsou posuzovány 3 varianty vedení přeložky a pouze u jedné došlo k odsunutí o nevýznamných 70 m.

Z dokumentace dále vyplývá, že pokud dojde k realizaci přeložky v doporučované variantě B, tak v roce 2024:

 • Dojde k zvýšení dopravní hustoty v katastru obce Velké Přílepy o 14 300 vozidel denně oproti stavu bez přeložky (nulová varianta) viz údaje uvedené na straně 21 DOPRAVNÍ STUDIE v příloze B.9 Dokumentace EIA.
 • Dojde k zvýšení emisí z automobilové dopravy v katastru obce Velké Přílepy následovně:
 1. emise Oxidu dusíku se zvýší o 9 700 kg za rok oproti stavu bez přeložky (nulová varianta),
 2. emise Benzenu se zvýší o 30 kg za rok oproti stavu bez přeložky (nulová varianta),
 3. emise suspendovaných prachových částic PM10 se zvýší o 5 500 kg za rok oproti stavu bez přeložky (nulová varianta),
 4. emise suspendovaných prachových částic PM2,5 se zvýší o 4 900 kg za rok oproti stavu bez přeložky (nulová varianta),

viz údaje uvedené na straně 11-12 ROZPTYLOVÁ STUDIE Příloha B.1 Dokumentace EIA.

Realizace přeložky v doporučované variantě B  bude mít ze všech obcí v koridoru přeložky největší negativní vliv na veřejné zdraví právě v obci Velké Přílepy, což reprezentují čísla uvedená VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Příloha B.3 Dokumentace EIA. Toto je způsobeno  tím, že přeložka je vedena v katastru obce Velké Přílepy od obydlené zástavby ve vzdálenosti cca 200 – 500 m na rozdíl od katastrů ostatních obcí, kde je přeložka odkloněna do vzdálenosti 1 000 m a více od obydlené zástavby.

_________________________________________________________________________________________________

Na přelomu roku 2015/2016 obyvatelé  obce Velkých Přílep vyjádřili svůj nesouhlas s plánem stavby přeložky silnice II/240 na katastru obce Velké Přílepy v rámci šetření vlivu na životmí prostředí EIA.

Vyjádření/petice obyvatel Velkých Přílep k záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“, v rámci šetřeni vlivu na životnmí prostředí (studie EIA).

Toto vyjádření/petici podepsalo 235 občanů.

Aktuální stav EIA naleznete ZDE.

Související dokumenty naleznete ZDE.

Zajímavé odkazy ZDE.

 

 

TOPlist