Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vliv na životní prostředí propojky D7-D8

Dopady na životní prostředí realizace přeložky II/240 (spojnice dálnic D7-D8)

14. 5 2019 z doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí EIA PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) vyplývá:

I. Vliv na životní prostředí a zdraví občanů v obci

Obydlené části obce Velké Přílepy jsou ze všech obcí po trase přeložky nejblíže přeložce a to ve vzdálenosti 210 m. Jsou zde největší negativní dopady na životní prostředí a zdraví občanů (tabulka 42 na str. 148 Dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

II. Hustota dopravy v obci

Ve většině obcí po trase přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k výraznému snížení hustoty dopravy. V obci Velké Přílepy v severo-jižním směru (ul. Pražská) hustota dopravy poklesne o 20 % a ve východo-západním směru (ul. Kladenská, ul. Roztocká) hustota dopravy vzroste o 13 – 15 %. Celkové snížení hustoty dopravy v centru obce tedy bude činit 5 - 7 % (str. 58 doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

III. Kvalita ovzduší – emise

Výstavbou přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k snížení emisí v centru obce Velké Přílepy ale zároveň k zvýšení emisí na jejím okraji v blízkosti nově vybudované přeložky. Pokud se oba vlivy sečtou v konečném efektu v obci Velké Přílepy dojde ve srovnání se stavem bez přeložky k navýšení emisí Oxidů dusíku o 16,8 tuny/rok, navýšení emisí  Benzenu o 0,2 tuny/rok, navýšení emisí  polétavého prachu PM10 o 34, 5 tuny/rok, navýšení emisí polétavého prachu PM2,5 o 9,1 tuny za rok (Tabulka 1 a Tabulka 3 z  PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) – ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101, ROZPTYLOVÁ STUDIE). Závěrečné hodnocení Rozptylové studie kromě jiného konstatuje:

 • že dojde k zvýšení koncentrací  škodlivých látek
 • že bude docházet k překročení zdravotních limitů - u denních koncentrací polétavého prachu PM10 se v okolí záměru mohou vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 35 případech za rok, stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM2,5, u kterých se však již ve výchozím stavu očekává výskyt hodnot těsně pod hranicí imisního limitu.

IV. Hluk

Pří výstavbě přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B bylo spočítáno (viz PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101 AKUSTICKÁ STUDIE str. 58 a dále), že:

 • pro výpočtový bod na ulici Pražské v centru obce Velké Přílepy dojde k snížení hluku o 1,6 dB v denní dobu a o 1,7 dB v noční dobu,
 • v lokalitách obce Velkých Přílepech  poblíž přeložky v části Kamýk se hluk oproti stávajícímu stavu navýší cca 10 - 13 dB

Hygienické limity hluku jsou 60 dB v době denní a 50 dB v době noční. V dokumentaci EIA doporučované variantě B na kraji obydlené zástavby lokality Kamýk (výpočtové body 35-41), bylo vypočteno, že akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce pro časový horizont 2040 bez severní části pražského okruhu budou až 56,2 dB v denní a do 48,1 dB v noční dobu, což je pouze 4 dB nebo 2 dB pod zdraví škodlivou hranicí (str. 187 – 190 Dokumentace PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101).

Dle měření hluku, které bylo provedeno Letištěm Praha v roce 2017 v obci Velké Přílepy, viz protokol č. 0617-120A17-LKPR18, je hluk od letecké dopravy v obci v denní dobu 48,7 dB a v noční dobu 39.8 dB. Kumulativní účinek hluku z letecké dopravy a automobilové dopravy v obci Velké Přílepy ve studii EIA nebyl posouzen.

V. Sociální a ekonomické vlivy - nová průmyslová výstavba podél přeložky

Studie kromě jiného konstatuje, že prostředí PŘELOŽKY SILNICE II/240 (D7 – D8) podpoří v bezprostředním okolí rozvoj dalších průmyslových a skladových investic (str. 163 doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

VI. Zábor půdy

Pří výstavbě přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k největšímu záboru půdního fondu a to nejkvalitnější půdy I. třídy = nejvyšší ochrana (str. 225 a dále Dokumentace PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101).

 

16.5. 2018 v systému EIA byla publikována nová dokumentace k šetření vlivu na životní prostředí stavby PŘELOŽKA SILNICE II/240 (spojnice dálnic D7 – D8). Z nové dokumentace EIA opět z důvodů ekonomické a technické náročnosti byla vyřazena z posuzování varianta C, kterou jsme prosazovali. V závěru dokumentace je k realizaci doporučována varianta B.  Konkrétně v okolí obce by  trasa vypadala takto. Pokud bude varianta B zrealizována, pro obyvatele obce Velké Přílepy z dokumentace EIA kromě jiného vyplývá:

 • Přeložka půjde v těsné blízkosti obydlené části obce (210 m)tabulka 46 ze strany 140 dokumentace EIA.
 • Doprava bude směřována deltovitou mimoúrovňovou křižovatkou (ilustrační obrázek křižovatky tohoto typu ZDE) na přeložce silnice III/00710 mezi Lichocevsí a V. Přílepy do ulice Kladenské a dále do obce, viz tabulka 6 ze strany 37 dokumentace EIA.
 • Ve všech obcích dojde k výraznému zklidnění dopravy, jen v obci Velké Přílepy toto zklidnění nebude tak významné viz Graf 2 ze strany 55 dokumentace EIA. Dokonce v některých částech obce hustota dopravy naroste. V ulici Pražské se předpokládá snížení dopravy cca o 20 % a v ulici Kladenské nárůst o 13 % a v ulici Roztocké nárůst o 15 % viz strana 56 dokumentace EIA a Graf 3 ze strany 57 dokumentace EIA.
 • Produkce emisí z automobilové dopravy v roce 2024 vzroste oproti situaci, kdyby přeložka byla zrealizována mimo katastr obce Velké Přílepy následovně: emise Oxidy dusíku narostou o 7, 5 tuny za rok, emise Benzenu narostou o 0,1 tuny za rok, emise suspendovaných částic PM10 narostou o 12,4 tuny za rok, emise suspendovaných částic PM2,5 narostou o 3,2 tuny za rok a emise benzo(a)pyrenu narostou o 193,2 gramu za rok viz Tab. 14 až Tab. 21 ze strany 60 až 63 dokumentace EIA.
 • Hladina hluku ze stavebních strojů v období výstavby se pohybuje ve vzdálenosti 10 m v rozmezí 67 až 80 dB (hygienický limit je uváděn 65 dB) viz Tab. 28 ze strany 71 dokumentace EIA, přičemž nejbližší obytné domy jsou vzdáleny 210 m.
 • V roce 2024 v denní době v důsledku provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8)  v Kamýku a severozápadní části obce Velké Přílepy se hluková zátěž zvýší na 35 až 45 dB viz Výkres 057 akustické studie,  v noční době se hluková zátěž zvýší na 25 až 35 dB viz Výkres 058 hlukové studie. V některých místech jako je Statenická 213, Kladenská 83, Halasova 714 je v denní době uváděno navýšení, až na 55 dB viz tabulka 16 akustické studie. Hygienické limity pro den 60 dB a noc 50 dB v důsledku hlukového příspěvku z dopravy nebudou těsně překročeny, ale co když se přidá hluk ze startujících letadel z letiště v naměřené hodnotě 48,7 dB d denní době a  39,8 dB v noční době, hlukový příspěvek z provozu na ulici Pražská či jiné zdroje?
 • Při výpočtu hlukového zatížení se navíc počítalo s tím, že u obce Velké Přílepy budou vybudovány protihlukové stěny nebo val o délce 400 m a výšce 4 m nad stávajícím horizontem???
 • Z důvodů zvýšení koncentrace suspendovaných částic  PM10  a PM2,5 z provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) lze očekávat výskyt zvýšeného zdravotního rizika v okolí navrhované přeložky viz tabulka 5 příloha VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA strana 17. Z uvedené tabulky vyplývá, že dojde k nárůstu Prevalence bronchitidy u dětí 6-12 let, Incidence chronické bronchitidy u dospělých (>18 let), Úmrtnosti u dospělých > 30 let, Hospitalizace s kardiovaskulárními chorobami, Dnů s omezenou aktivitou, Dnů pracovní neschopnosti,   
 • V důsledku zvýšení hluku z provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) dojde v okolí navrhované přeložky k nárustu míry obtěžování a rušení při spánku obyvatel. Ve denní době o cca 17 v noční době o cca 11 obyvatel ve vzorku 1 000 obyvatel viz tabulka 26 příloha VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA strana 41, .
 • Při kumulaci hluku z provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) a letecké dopravy dochází k nárůstu počtu obtěžovaných  obyvatel  ve vzorku 160 ve dne o cca 21 – 27 nových případů a v noci o cca 9 – 12 nových případů viz tabulka 30 příloha VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA strana 45.
 • V důsledku provozu na přeložce silnice II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) v některých mistech jako je Statenická 213, Kladenská 83, Halasova 714 je v denní době uváděno navýšení hluku až na 55 dB viz tabulka 16 akustické studie. Z tohoto důvodu zde může dojít k negativním dopadům na zdraví obyvatel, které popisuje tabulka 24 na straně 38 přílohy VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dokumentace EIA.

Dopravní studie/dopady zprovoznění přeložky II/240 v případě, že přeroste v severní část Pražského okruhu

1) Intenzita dopravy

Předpokládané počty vozitel projíždejících na přeložce II/240 (spojnice dálenic D7-D8) po jejím dokončení v lokalitě Velké Přílepy dle instititucí hl. m, Prahy - ÚDI, URM činí 41 ticíc vozidel za 24 hodin viz zabulka ZDE.

Dle celostátního sčítání dopravy z roku 2016, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic, na úrovni Velkých Přílep projíždí dálnicí D7 denně cca 30 tisíc vozidel denně a dálnicí D8 cca 40 tisíc vozidel denně viz příložený graf ZDE

2) Hluk

V lokalitě  Velkých Přílep se předpokládá hladina hluku ve dne 49 dB (limit dle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vybrací č. 148/2006 Sb. je 60 dB) a v noci 43 dB (limit dle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vybrací č. 148/2006 Sb. je 50 db). Zdroj studie Ředitelství silnic a dálnic ČR str. 28 - 30 ke stažení ZDE.

Také může docházet ke kombinaci s hlukovou zátěží vyvolanou letovým provozem v okolí Velkých Přílep, který dokumentuje mapa letových tras, zvláště v kombinaci se situacemi popsanými v článku Letový provoz nad obcí Velké Přílepy.

3) Emise

V lokalitě  Velkých Přílep se předpokládá, že emise zdraví škodlivých látek vzrostou následovně:

 • Emise oxidu uhelnatého vzrostou o cca 1 570 000 kg za rok.
 • Emise organických látek (uhlovodíků) vzrostou o cca 246 000 kg za rok.
 • Emise oxidu dusíku vzrostou o cca 1 125 000 kg za rok.
 • Emise tuhých znečisťujícíh látek vzrostou o cca 19 650 kg za rok.

Zdroj studie Ředitelství silnic a dálnic ČR str. 27 ke stažení ZDE.


TOPlist