Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuálně/Historie

Pokud chcete být upozorňováni na novinky na tomto webu využijte  účet ObchvatPrilep@obchvat na Twitteru nebo, pokud chcete zasílat e-mail notifkace, zašlete svůj kontakt na obchvatprilep@websnadno.cz. Pokud Vás zájímá co se děje v zastupitelstvu obce a co se připravuje podívejte se na sekci Ze zastupitelstva nebo na  stránky Spolku Kamýk.

 

7. 1. 2020 Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydal souhlasné stanovisko k realizaci "Přeložky silnice II/240 (spojnice dálnic D7 -D8) v rámci šetření vlivu této stavby na životní prostředí EIA. Jedná se navrhovanou tříproudovou silnicí ve vzdálenosti cca 200 m od obydlené zástavby (Kamýk) včetně výstavby mimoúrovňové křižovatky dálníčního typu,  Detaily naleznete ZDE nebo ZDE.

12. 11. 2019 Dnes byla na úřad Středočeského kraje podána námitka Zástupce veřejnosti k 3. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Tuto námitku podpořily stovky občanů Velkých Přílep. Děkujeme všem za aktivní podporu, pomoc a podpis zmocnění a připomínky.

1. 11. 2019 Na podnět zastupitelů za Spolek Kamýk se na radě obce dne 23. 10. 2019 podařilo prosadit negativní stanovisko obce Velké Přílepy k vedení  koridoru  pro silnici II/240 (propojení dálnic D7-D8) po katastru obce Velké Přílepy a k výstavbě mimoúrovňové křižovatky dálničního typu u obce Velké Přílepy, jak je navrhováno v rámci 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Odesláním námitky na Středočeský kraj byla pověřena paní starostka, detaily ZDE.

25. 10. 2019 Pokud nesouhlasíte s tím, aby v ZUR Středočeského kraje byl veden koridor II/240 (propojení dálnic D7-D8) po katastru obce Velké Přílepy v těsné blízkosti obydlené oblasti včetně mimoúrovňové křižovatky dálničního typu u obce Velké Přílepy, mapa ZDEpřipojte se k připomínce Zástupce veřejnosti ZDE, další informace ZDE.  Aby připomínka Zástupce veřejnosti byla platná, musí být zmocněn podpisy minimálně 200 občanů obce. Zvolili jsme formu připomínky Zástupce veřejnosti, protože připomínky jednotlivců jsou pro úředníky nezávazné a vůbec se k nim nemusí vyjadřovat ani je zohledňovat, ale k připomínce Zástupce veřejnosti se musí vyjádřit a Zástupce veřejnosti může následně podávat i návrh na přezkum rozhodnutí ve věci námitek nebo i správní žalobu. Zástupcem veřejnosti je právnická osoba Spolek KamýkPodepsané zmocnění doručte poštou nebo osobně na adresu Spolek Kamýk, Halasova 714, 252 64 Velké Přílepy (výjezd z obce směrem na Noutonice) do 8. 11. 2019.

3. 10. 2019 Byla zveřejněna vyhláška k návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR). V aktualizaci ZUR Středočeského kraje je stále navrhován koridor D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky – Tursko (propojení dálnic D7-D8) po katastru obce Velké Přílepy v těsné blízkosti obydlené oblasti a také výstavba mimoúrovňové křižovatky dálničního typu u obce Velké Přílepy, mapa ZDE, detaily ZDE. Do 15. 11. 2019 může každý k tomuto dokumentu uplatnit u krajského úřadu písemně své připomínky.

5. 9. 2019  Snad i díky našim připomínkám byl na portále EIA zveřejněn závěr zjišťovacího řízení záměr Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky. Závěrem je, že tento záměr má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona a nelze jej v tedy v tuto chvíli realizovat. Oznamovatel musí předložit k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí. Ve zpracované dokumentaci se musí oznamovatel záměru zaměřit především na oblasti:

 • zamezení úletů lehkých odpadů, včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem;
 • přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu majícího vliv na pachovou situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem;
 • konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy;
 • kumulace vlivů se záměry v okolí skládky Úholičky (konkretizovat provozy a možné kumulativní vlivy);
 • posouzení vlivů na krajinný ráz;
 • podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby skládkování minimálně o 3 roky), včetně všech vlivů z realizace záměru  vyplývajících;
 • upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak, aby odpovídal skutečnému stavu a byl v souladu s platnou legislativou;
 • v dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na vyhodnocení, doplnění a dále všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.

6. 8. 2019 byl zveřejněn zápis ze schůze Rady obce dne 22. 7. 2019. Na podnět radního ze Spolku Kamýk Rada obce odsouhlasila nesouhlasné stanovisko k Úpravě tělesa skládky Úholičky - navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená navýšení výšky skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů minimálně o 3 roky.

5. 8. 2019 bylo zveřejněno Vyjádření obce Velké Přílepy k dokumentaci  EIA "Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.I, které vzniklo díky podnětu zastupitelů za spolek Kamýk.

30. 7. 2019 Záznam z veřejného projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů naleznete youtube kanále Spolku Kamýk.

12. 7. 2019 na základě podnětu Spolku Kamýk bylo zahájeno Ministerstvem pro místní rozvoj  Přezkumné řízení ve věci oprávněnosti územního opatření o stavební uzávěře ze dne 23.07.2018, jako opatření obecné povahy, vydaného Radou Středočeského kraje, pro koridor silnic II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko.

8. 7. 2019 na portálu CENIA byla uveřejněn dokument, že  v úterý 30. července 2019 od 15.30 hod. na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro proběhne veřejné projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Na tomto veřejném projednání tak může veřejnost vznášet dotazy, požadovat vysvětlení od navrhovatele, zpracovatele dokumentace či posudku i od projektanta.

26. 6. 2019 "Z jedné strany spojnice dálnic z druhé hora odpadu" - Středočeský kraj zveřejnil záměr navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená navýšení výšky skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů minimálně o 3 roky. Detaily ZDE. K tomuto záměru může veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky do 26.7. 2019 zaslat/podat písemné připomínky na adresu Středočeský kraj, Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

11. 6. 2019 na základě iniciativy zastupitelů za Spolek Kamýk a na pozvání obce Velké Přílepy proběhlo setkání ve věci zákazu tranzitní dopravy nad 12 tun na silnici II/240 Kralupy - Horoměřice. Pozváni byli zástupci obcí  Kralupy nad Vltavou, Tursko, Lichoceves, Statenice, Horoměřice, Roztoky a Praha – Suchdol. Pozvání přijali i zástupci Policie ČR, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a zhotovitele projektu AF-CITYPLAN s.r.o. S projektem plánovaného omezení tranzitní dopravy na silnici II/240 Kralupy - Horoměřice vyslovili všichni zúčastnění souhlas a byly doplněny jejich připomínky. Obce Statenice a Horoměřice veřejně přislíbily i finanční příspěvek na zavedení tohoto zákazu. Doplněný projekt tak bude následně zaslán k vyjádření dotčeným úřadům. Detaily ZDE.

10. 6. 2019 Několik poznatků ze zprávy o vlivu na životní prostředí EIA, které dokládají, že „PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8)“ nemusí zůstat silnicí II. třídy, jak je deklarována, ale že se z ní může velmi rychle stát silnice I.  třídy/dálnice  a také Severní část Pražského okruhu (SOKP):

 • PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) má stejné technické parametry jako budovaná silnice I. třídy I/16 Slaný – Velvary a navíc, na silnici Slaný – Velvary jsou křižovatky řešeny formou průsečných křižovatek, kdežto u PŘELOŽKY SILNICE II/240 (D7 – D8) jsou navrhovány mimoúrovňové křižovatky dálničního typu. 
 • Jedná se o výstavbu části aglomeračního okruhu, který může po určitou dobu suplovat neexistující severní část Pražského okruhu SOKP (další kapacitní propojení obou břehů Vltavy), citace z přílohy B_8_Vlivy na krajinný ráz doplněné dokumentace EIA PŘELOŽKY SILNICE II/240 (D7 – D8), Str. 17.
 • Význam přeložky spočívá především v převedení významného objemu dopravních výkonů z okolní sítí na novou komunikaci. Největší přínos přeložky bude do zprovoznění severní část Pražského okruhu SOKP, citace z přílohy B9_Dopravní studie dokumentace EIA PŘELOŽKY SILNICE II/240 (D7 – D8), Str. 15.

10. 6. 2019 Vyjádření Spolku Kamýk k doplněné dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí EIA "PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8)“ naleznete ZDE.

28. 5. 2019 Byly aktualizovány a doplněny připomínky k DOKUMENTACI DOPLNĚNÉ podle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění „PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8)".

28. 5. 2019 Na jednání zastupitelstva dne 22. 11. 2018 se podařilo Spolku Kamýk po vzoru města Říčany inicializovat zahájení kroků k odklonu tranzitní kamionové dopravy nad 12t z obce Velké Přílepy, viz usnesení zastupitelstva č. 150/2018, informace ze zápisu ZDE. Nyní je hotova studie omezení tranzitu nad 12t, která bude projednána s ostatními obcemi a následně i dotčenými orgány a Policií ČR. Vydání potřebného opatření obecné povahy formou vyhlášky, po projednání s dotčenými obcemi a úřady, je plánováno do konce tohoto roku. Cílem je dosáhnout trvalého omezení tranzitní nákladní dopravy v obci Velké Přílepy.

19. 5. 2019 To, že PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8), která půjde v těsné blízkosti obydlené části  obce, se může stát součástí pražského okruhu dokládá mapa variant pražského okruhu a to, že městské části na okraji Prahy bojují za to, aby doprava byla vedena touto vzdálenější variantou a jsou připraveny se i soudit viz pořad Do kolečka do kola ze dne 19. 5. 2019 na ČT 2.

14. 5 2019 z doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí EIA PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) vyplývá:

I. Vliv na životní prostředí a zdraví občanů v obci

Obydlené části obce Velké Přílepy jsou ze všech obcí po trase přeložky nejblíže přeložce a to ve vzdálenosti 210 m. Jsou zde největší negativní dopady na životní prostředí a zdraví občanů (tabulka 42 na str. 148 Dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

II. Hustota dopravy v obci

Ve většině obcí po trase přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k výraznému snížení hustoty dopravy. V obci Velké Přílepy v severo-jižním směru (ul. Pražská) hustota dopravy poklesne o 20 % a ve východo-západním směru (ul. Kladenská, ul. Roztocká) hustota dopravy vzroste o 13 – 15 %. Celkové snížení hustoty dopravy v centru obce tedy bude činit 5 - 7 % (str. 58 doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

III. Kvalita ovzduší – emise

Výstavbou přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k snížení emisí v centru obce Velké Přílepy ale zároveň k zvýšení emisí na jejím okraji v blízkosti nově vybudované přeložky. Pokud se oba vlivy sečtou v konečném efektu v obci Velké Přílepy dojde ve srovnání se stavem bez přeložky k navýšení emisí Oxidů dusíku o 16,8 tuny/rok, navýšení emisí  Benzenu o 0,2 tuny/rok, navýšení emisí  polétavého prachu PM10 o 34, 5 tuny/rok, navýšení emisí polétavého prachu PM2,5 o 9,1 tuny za rok (Tabulka 1 a Tabulka 3 z  PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) – ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101, ROZPTYLOVÁ STUDIE). Závěrečné hodnocení Rozptylové studie kromě jiného konstatuje:

 • že dojde k zvýšení koncentrací  škodlivých látek
 • že bude docházet k překročení zdravotních limitů - u denních koncentrací polétavého prachu PM10 se v okolí záměru mohou vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 35 případech za rok, stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM2,5, u kterých se však již ve výchozím stavu očekává výskyt hodnot těsně pod hranicí imisního limitu.

IV. Hluk

Pří výstavbě přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B bylo spočítáno (viz PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101 AKUSTICKÁ STUDIE str. 58 a dále), že:

 • pro výpočtový bod na ulici Pražské v centru obce Velké Přílepy dojde k snížení hluku o 1,6 dB v denní dobu a o 1,7 dB v noční dobu,
 • v lokalitách obce Velkých Přílepech  poblíž přeložky v části Kamýk se hluk oproti stávajícímu stavu navýší cca 10 - 13 dB

Hygienické limity hluku jsou 60 dB v době denní a 50 dB v době noční. V dokumentaci EIA doporučované variantě B na kraji obydlené zástavby lokality Kamýk (výpočtové body 35-41), bylo vypočteno, že akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce pro časový horizont 2040 bez severní části pražského okruhu budou až 56,2 dB v denní a do 48,1 dB v noční dobu, což je pouze 4 dB nebo 2 dB pod zdraví škodlivou hranicí (str. 187 – 190 Dokumentace PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101).

Dle měření hluku, které bylo provedeno Letištěm Praha v roce 2017 v obci Velké Přílepy, viz protokol č. 0617-120A17-LKPR18, je hluk od letecké dopravy v obci v denní dobu 48,7 dB a v noční dobu 39.8 dB. Kumulativní účinek hluku z letecké dopravy a automobilové dopravy v obci Velké Přílepy ve studii EIA nebyl posouzen.

V. Sociální a ekonomické vlivy - nová průmyslová výstavba podél přeložky

Studie kromě jiného konstatuje, že prostředí PŘELOŽKY SILNICE II/240 (D7 – D8) podpoří v bezprostředním okolí rozvoj dalších průmyslových a skladových investic (str. 163 doplněné dokumentace vlivu na životní prostředí PŘELOŽKA SILNICE II/240).

VI. Zábor půdy

Pří výstavbě přeložky v dokumentaci EIA doporučované variantě B dojde k největšímu záboru půdního fondu a to nejkvalitnější půdy I. třídy = nejvyšší ochrana (str. 225 a dále Dokumentace PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101).

6. 5. 2019 na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 je zveřejněna již třetí varianta dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8). Ve studii je opět doporučena ke stavbě varianta B vedení přeložky v těsné blízkosti obydlené zástavby obce velké Přílepy. Běží 30 denní lhůta (do 10. 6. 2019) pro zaslání písemného vyjádření a připomínek občanů, spolků a obcí k dokumentaci na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

6. 5. 2019 byly zveřejněny usnesení a zápis z jednání zastupitelstva obce Velké Přílepy ze dne 23. 4. 2019. Kromě jiného:

 • Usnesením č.31 byla schválena 2 část technické studie jižního obchvatu obce Velké Přílepy, propojení komunikací II/240 (Pražská) – III/2421 (Roztocká). Detaily ZDE.
 • Usnesením č.35 nebyl schválen návrh zastupitelů za spolek Kamýk a dopravního výboru na zahájení kroků k úpravě trasy autobusové linky 316, tak aby vedla přes zastávku u obchodního centra Lidl, což bylo  předjednáno se společností ROPID viz zdůvodnění návrhu a mohlo být realizováno ještě v roce 2019. Místo toho byla schválena realizace anketního šetření k této otázce a to že ve věci smí jednat pouze místostarosta.
 • Nebyl schválen návrh na doplnění jednacího řádu zastupitelstva obce Velké Přílepy, aby zastupitelé dostali podklady pro jednání nejpozději v den vyvěšení programu zastupitelstva (7 dní před konáním zastupitelstva) spolu se zdůvodněním a návrhem usnesení k jednotlivým bodům.

Detailní informace viz usnesení a zápis na webu obce nebo ZDE.

13. 3. 2019 - díky tomu, že Spolek Kamýk požádal vedení obce o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, byla zveřejněna Technická studie Jižního obchvatu obce včetně návrhů vedení trasy, ukázka ZDE.

9. 2. 2019 - na zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 29. 1. 2019 se projednával bod „Jižní silniční obchvat obce“. V polovině roku 2018 nechalo vedení obce vypracovat Technickou studii Jižního obchvatu obce, která dle rozhodnutí paní starostky je neveřejná. Zadáním pro vypracování byla studie Přeložka silnic II/101 - II/240, dopravní posouzení dopadu jižního obchvatu na obec Velké Přílepy a návrh vedení trasy z této studie ZDE. Návrh propojuje silnici na Statenice (pražskou) se silnicí na Lichoceves, a tedy z hlediska snížení dopravní hustoty dojde k snížení v ulici Kladenské, ale provoz směřující na Roztoky se bude vracet zpět do centra obce a bude pokračovat po ulici Roztocké.  Zároveň vedení trasy je navrženo v těsné blízkosti vrchu Hajnice a je velkým zásahem do životního prostředí v okolí obce. Proto zastupitelé za Spolek Kamýk navrhli vypracovat variantu vedení Jižního obchvatu tak, aby měla co nejmenší dopady na životní prostředí v okolí obce a maximálně snížila dopravní hustotu v obci, tedy co nejdále od obce a vrchu Hajnice po hranici katastru obce Velké přílepy, viz přiložený obrázek, a zároveň z důvodu minimalizace hustoty dopravy především ve východní části obce v okolí ulice Roztocká, aby obchvat byl komplexní a tedy vedl až na ulici Roztocká ne jen na ulici Pražskou. Tento návrh většina zastupitelů za sdružení TRADICE-BUDOUCNOST nepodpořila, viz návrh usnesení a hlasování ZDE. Další informace viz zápis z jednání zastupitelstva ZDE a jeho přílohy č.7 a č.6 nebo ve videozáznamu z jednání ZDE.

1. 2. 2019 – na Magistrátu hlavního města Prahy se začíná uvažovat o variantě vedení Pražského okruhu v koridoru přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 –D8) přes katastr obce Velké Přílepy, viz článek z LIDOVKY.CZ z 1. 2. 2019 ZDE.

TOPlist