Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuálně/Historie

Pokud chcete být upozorňováni na novinky na tomto webu využijte  účet ObchvatPrilep@obchvat na Twitteru nebo, pokud chcete zasílat e-mail notifkace, zašlete svůj kontakt na obchvatprilep@websnadno.cz.

 

Pokud Vás zájímá co se děje v zastupitelstvu obce a co se připravuje podívejte se na sekci Ze zastupitelstva nebo na  stránky Spolku Kamýk.

16. 4. 2019 - na stránkách obecního úřadu v Anketě můžete vyjádřit svůj zájem o autobusové napojení obce Velké Přílepy na obchodní centrum Lidl, Suchdolská 1065, Horoměřice.

13. 3. 2019 - díky tomu, že Spolek Kamýk požádal vedení obce o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, byla zveřejněna Technická studie Jižního obchvatu obce včetně návrhů vedení trasy, ukázka ZDE.

9. 2. 2019 - na zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy dne 29. 1. 2019 se projednával bod „Jižní silniční obchvat obce“. V polovině roku 2018 nechalo vedení obce vypracovat Technickou studii Jižního obchvatu obce, která dle rozhodnutí paní starostky je neveřejná. Zadáním pro vypracování byla studie Přeložka silnic II/101 - II/240, dopravní posouzení dopadu jižního obchvatu na obec Velké Přílepy a návrh vedení trasy z této studie ZDE. Návrh propojuje silnici na Statenice (pražskou) se silnicí na Lichoceves, a tedy z hlediska snížení dopravní hustoty dojde k snížení v ulici Kladenské, ale provoz směřující na Roztoky se bude vracet zpět do centra obce a bude pokračovat po ulici Roztocké.  Zároveň vedení trasy je navrženo v těsné blízkosti vrchu Hajnice a je velkým zásahem do životního prostředí v okolí obce. Proto zastupitelé za Spolek Kamýk navrhli vypracovat variantu vedení Jižního obchvatu tak, aby měla co nejmenší dopady na životní prostředí v okolí obce a maximálně snížila dopravní hustotu v obci, tedy co nejdále od obce a vrchu Hajnice po hranici katastru obce Velké přílepy, viz přiložený obrázek, a zároveň z důvodu minimalizace hustoty dopravy především ve východní části obce v okolí ulice Roztocká, aby obchvat byl komplexní a tedy vedl až na ulici Roztocká ne jen na ulici Pražskou. Tento návrh většina zastupitelů za sdružení TRADICE-BUDOUCNOST nepodpořila, viz návrh usnesení a hlasování ZDE. Další informace viz zápis z jednání zastupitelstva ZDE a jeho přílohy č.7 a č.6 nebo ve videozáznamu z jednání ZDE.

1. 2. 2019 – na Magistrátu hlavního města Prahy se začíná uvažovat o variantě vedení Pražského okruhu v koridoru přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 –D8) přes katastr obce Velké Přílepy, viz článek z LIDOVKY.CZ z 1. 2. 2019 ZDE.

22. 11. 2018 - na jednání zastupitelstva se podařilo Spolku Kamýk po vzoru města Říčany inicializovat zahájení kroků k odklonu tranzitní kamionové dopravy nad 12t z obce Velké Přílepy, viz usnesení zastupitelstva č. 150/2018, informace ze zápisu ZDE. Detailní informace k tomuto záměru naleznete ZDE včetně prezentace ZDE.

17. 10. 2018 - Letiště Václava Havla Praha zavedlo pro letadla za určitých podmínek novou odletovou dráhu, která směřuje startující letadla blíže k obci Velké Přílepy viz. obrázek. Jaké asi bude hlukové zatížení pro obyvatele, až se hluk ze startujících letadel sečte s hlukem na plánované přeložce silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8).

20. 9. 2018 - díky připomínkám občanů a spolků byla dokumentace k šetření vlivu na životní prostředí (EIA) stavby PŘELOŽKA SILNICE II/240 (spojnice dálnic D7 – D8) vrácena k doplnění, detail naleznete ZDE. Kromě důvodů ohrožení životního prostředí a zemědělského půdního fondu v okolí naší obce je zde uveden i důvod, že se má v novém řízení řádně zdůvodnit, proč není posuzována varinata C, která je vedena mimo katastr obce Velké Přílepy a kterou se od roku 2015 snažíme prosadit.

7. 9. 2018 - na diskuzi občanů, zastupitelů a politiků obce Horoměřice dne 30. 8. 2018 byla opět prosazována varianta, že Pražský okruh by měl jít v koridoru přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 –D8) ve vzdálenosti 200 m od obydlené zástavby obce Velké Přílepy, detail naleznete ZDE. Máme se obávat, že z původně plánované silnice 1. třídy o 2 jízdních pruzích vznikne úředním rozhodnutím dálnice se 4 jízdními pruhy, čemuž nasvědčuje i plánovaná křižovatka dálníčního typu, která navede dopravu do ulice Kladenské a dále do centra obce?

22. 8. 2018 - Krajský úřad Středočeského kraje nepřihlédl k připomínkám obce, občanů a spolku Kamýk  a především k výsledku místního referenda a vydal Územní opatření o stavební uzávěře pro koridor propojky D7-D8, který povede 200 m od obydlené části obce Velké Přílepy viz přiložený mapový podklad. Buďme na pozoru, neboť stále je zde snaha postavit přeložku II/240 (spojnice dálnic D7 –D8) v těsné blízkosti naší obce včetně křížovatky, která nasměřuje dopravu do středu obce.

22. 7. 2018 – v souvislosti se schvalováním metropolitního plánu Prahy je stále více prosazována varianta vedení severní části Pražského okruhu v koridoru přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 –D8), který povede 200 m od obydlené části obce Velké Přílepy. Detaily naleznete ZDE a v přiložené prezentaci.

28. 6. 2018 obec Velké Přílepy nepodala žádnou připomínku k závěrům nové dokumentace EIA k šetření vlivu na životní prostředí stavby PŘELOŽKA SILNICE II/240 (spojnice dálnic D7 – D8).

16. 5. 2018 v systému EIA byla publikována nová dokumentace k šetření vlivu na životní prostředí stavby PŘELOŽKA SILNICE II/240 (spojnice dálnic D7 – D8). V doprovodeném dopise je uvedeno, že každý do 21. 6. 2018 může zaslat písemné připomínky k závěrům dokumentace EIA na adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Informace o dopadech plánované přeložky na životní prostředí v obci Velké Přílepy obsažené v dokumentaci naleznete ZDE.

16. 5. 2018 Spolku Kamýk, stejně jako občanům, kteří v referendu vyjádřili nesouhlas s plánovaným koridorem přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), nejde o zrušení silničního obchvatu kolem obce Velké Přílepy, jak je popisováno v článku v Přílepském zpravodaji 2/2018, ale o jeho POSUNUTÍ ze vzdálenosti 150-300 m od obydlené části obce do vzdálenějšího koridoru podle již navržené varianty obchvatu C, která však nebyla projednávána, protože je pro investora (Středočeský kraj) dražší. Přečtětě si článek v Přílepském zpravodaji 2/2018  a reakci Spolku Kamýk.

14. 5. 2018 byly publikovány Výsledky mobilního měření hluku z leteckého provozu v obci Velké Přílepy. V denní době bylo naměřeno 48,7 dB, přičemý hygienický limit je 60 dB. V noční době bylo naměřeno 39,8 dB, přičemž higienický limit je 50 dB. Jaký hluk bude v obci, pokud se v budoucnu sečte hluk z letadel a automobilové dopravy na plánované přeložce silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) při předpokládané hustotě dopravy 41 ticíc vozidel denně po jejím zprovoznění?

4. 5. 2018  nové projednávání vlivu koridoru přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) na životní prostředí EIA, po odebrání pravomocí EIA Středočeskému kraji v prosinci 2017 z důvodu podané námitky systémové podjatosti, bylo zahájeno magistrátem hl.m. Prahy pod číslem PHA1073. Veškeré informace naleznete v Informačním systému EIA.

25. 4. 2018 na základě žádosti obecní úřad poskytl dokument, kterým byl dne 27.11.2017 pořizovatel územního plánu, tj. Město Černošice, požádán o vyjmutí koridoru propojky D7-D8 z návrhu územního plánu Velkých Přílep.

16. 4. 2018 byla na Středočeský krajský úřad datovou schránkou odeslána námitka Spolku Kamýk proti Návrhu stavební uzávěr, v původním koridoru přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), který byl v místním referendu občany zamítnut

13. 4. 2018 byl na obecní úřad doručen Podnět k revokaci a zrušení usnesení č.36/2018.

11. 4. 2018 na www stránkách obce bylo zveřejněno dopravní posouzení dopadu jižního obchvatu na obec Velké Pŕílepy přeložka silnic II/101 - II/240 viz mapa a související usnesení č. 36/2018 ze dne 5. 4. 2018, ve kterém je odsouhlasen záměr výstavby jižního obchvatu obce v souvislosti s přípravou výstavby dalších komunikací v okolí obce Velké Přílepy především jeho napojení na přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8).Tyto dokumenty vyvolávají mnoho otázek. Například: 

  1. Proč byla vypracována studie obchvatu, který by se měl napojit na přeložku silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), která byla místním referendem zamítnuta?
  2. Proč v jednom dokumentu je respektován výsledek místního referenda a v druhém dokumentu nikoliv?
  3. Mají být těmito kroky nenápadně zpochybněny výsledky místního referenda a následně pak prosazen do územního plánu obce koridor pro pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8), který občané v místním referendu odmítli?

10. 4. 2018 na www stránkách obce byla díky výsledku místního referenda zveřejněna námitka obce Velké přílepy k návrhu zřízení stavební uzávěry v původním koridoru přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), ve které obec Velké Přílepy nesouhlasí s návrhem této stavební uzávěry.

5. 3. 2018 Středočeský kraj vyhlásil Územní opatření o stavební uzávěře v původním koridoru přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8). Detailní informace naleznete ZDE, mapku ZDE. Do 30 dnů od zveřejnění návrhu subjekty, jejichž práva a povinnosti jsou stavební uzávěrou dotčena, mohou podávat námitky proti tomuto opatření.

Povinností zastupitelů obce Velké Přílepy, je respektovat výsledek místního referenda občanů o vyjmutí koridoru pro přeložku silnice II/240 (spojení dálnic D7-D8) z územního plánu obce a naplňovat vlastní usnesení č. 107/2017Ptejme se námi zvolených zastupitelů, zda splní svou povinnost a podají námitku proti stavební uzávěře?

TOPlist